Regulamin konkursu (Jesienne szaleństwo)

(Revendo sp. z o.o)

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Revendo sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Myśliborska 21 NIP: 5242889221

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące i przebywające na terytorium Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta na portalu outletalkoholowy.pl

6. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oraz opłacenie zamówienia na stronie Outletalkoholowy.pl

7. Konkurs trwa od 01.10.2023 do 15.10.2023 do godziny 23:59

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem fanpage’a.

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/outletalko

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na :

  • złożeniu i opłaceniu zamówień w sklepie internetowym outletalkoholowy.pl. w okresie trwania konkursu. ( zamówienia się sumują ).

  • osoby które dokonają największych wartościowo zakupów w okresie trwania konkursu zostaną premiowane bonami do wykorzystania w sklepie outletalkoholowy.pl

  • termin realizacji bonów to 30.11.2023 .

11. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany przy składaniu zamówień.

Nagroda

13. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości:

1. Pierwsze miejsce 350 pln

2. Drugie miejsce 250 pln

3. Trzecie miejsce 150 pln

15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na fanpage.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

18. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

19. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (zamowienia@outletalkoholowy.pl).

20. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).

21. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

22. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (Revendo sp. z o.o z siedzibą w Warszawie). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@rpp.gov.pl.

23. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).

24. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.