I. Definicje:

1.) Cena – cena Towaru brutto ( z podatkiem VAT)

2.) Klient – Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Sklepie i jednocześnie będąca płatnikiem

3.)Potwierdzenie zamówienia - e-mail wysłany przez Sklep, stanowiący dowód zawarcia Umowy Kupna- Sprzedaży

4.) Realizacja wysyłki – proces wykonywany przez podmiot trzeci lub Sklep, w którym zamówiony Towar po Realizacji zamówienia jest dostarczany do Klienta na zgłoszony adres

5.) Realizacja zamówienia – proces wykonywany przez Sklep od chwili Potwierdzenia zamówienia do rozpoczęcia Realizacji wysyłki lub do odbioru osobistego

6.) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez firmę REVENDO sp. z o.o. pod internetowym adresem www.outletalkoholowy.pl

REVENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mysliborska 21, 03-185 Warszawa
NIP: 5242889221

7.) Termin dostawy - okres czasu będący sumą czasu Realizacji zamówienia i czasu Realizacji wysyłki

8.) Towar – produkt oferowany przez Sklep do sprzedaży, będący przedmiotem Umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem

9.) Zapytanie – wykaz nazw i ilości Towarów jakie Sklep ma dostarczyć Klientowi

10.) Umowa kupna-sprzedaży – zawierana jest między Klientem a Sklepem na warunkach niniejszego Regulaminu w momencie Potwierdzenia zamówienia( weryfikacji klienta ) .

II. Składanie zapytania :

1.) Klient może złożyć zapytanie przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę drogą elektroniczną przez rejestrację w sklepie www.outletalkoholowy.pl, wypełniając odpowiedni formularz zamówienia.

2.) Poprawnie przygotowane zapytanie powinno zawierać:

- dane zamawiającego niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)

- adres do dostawy

- dane osobowe potwierdzające wiek zamawiającego (data urodzenia)

- informacje o płatności – czy płatność będzie przelewem bankowym czy też za pobraniem przy odbiorze przesyłki od kuriera

- dane firmy w przypadku prośby wystawienia faktury VAT

- dokładne nazwy towarów i ich ilość

3.) Po złożeniu zapytania Klient otrzyma potwierdzenie na adres e-mailowy podany w zapytaniu.

4.) Sklep może wysłać komentarz do zapytania, w tym informację o chwilowym braku towarów z podaniem nowego terminu realizacji. Klient ma prawo wówczas anulować zapytanie częściowo lub w całości.

6.) Na prośbę sklepu Klient jest zobowiązany przesłać e-mailem kopię (skan) dowodu tożsamości w celu udokumentowania jego pełnoletniości.
7). Sklep po weryfikacji klienta zmienia status zapytania na zamówienie.

  a). Sklep zastrzega sobie prawo nie realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

8.) Po złożeniu zamówienia na swój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zamówienia, zawierające podsumowanie zakupów, do których doliczona zostanie kwota dostarczenia przesyłki (15zł przy płatności przelewem; 20zł przy płatności za pobraniem).

Jeśli chcesz otrzymać fakturę na zamówione towary, prosimy o zamieszczenie takiej informacji przy składaniu zamówienia w okienku z uwagami.

III. Płatności:

1). Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki towarów. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia.

2). Płatności należy uiścić przelewem na rachunek bankowy sklepu w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia lub wybrać opcję płatności "za pobraniem".

3). Jeśli w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia płatność nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym sklepu zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem.

4). Sklep nie podejmie się realizacji zamówienia w przypadku płatności niepełnych.

5). Na wszystkie zakupione towary sklep wystawia dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego lub na życzenie Klienta faktury VAT, po podaniu przez Klienta danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

IV. Realizacja zamówienia i wysyłki:

1.) Sklep realizuje zamówienie wyłącznie na terytorium Polski.

2.) Klient otrzyma przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT.

3.) Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych w zależności od wybranego sposobu dostawy i dostępności towaru. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany tego terminu. O zmianie terminu Klient zostanie powiadomiony oraz dodatkowo poinformowany o nowym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupów. Wówczas sklep zwróci Klientowi wpłaconą wartość zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o rezygnacji z zakupów.

4.) Rozpoczęcie realizacji wysyłki następuje w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym sklepu.

5.) Czas realizacji wysyłki w przypadku firm kurierskich zwykle wynosi do 2 dni roboczych.

6.) Koszt realizacji wysyłki zależy od ilości i/lub wagi zamówionych towarów. Koszt wysyłki jest kalkulowany na podstawie cennika spedytora oraz zawiera koszty związane z bezpiecznym opakowaniem towaru.

7.) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczanie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Klienta.

8.) W chwili dostarczania przesyłki przedstawiciel spedytora ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości celem sprawdzenie pełnoletniości Klienta. Odmowa lub niezgodność z danymi podanymi w zamówieniu (wykazanie niepełnoletności) skutkuje niedostarczeniem towaru do Klienta. Towar zostanie zwrócony do sklepu, a opłacona wartość zamówienia zostanie zwrócona Klientowi po potrąceniu kosztów zwrotu towarów, nie później niż w terminie 14 dni.

V. Zwroty:

1.) Klientowi przysługuje zwrot towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży należy złożyć w terminie do 14 dni od daty odbioru towaru.

2.) Prawo zwrotu nie przysługuje na towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą.

3.) Towar musi być niezwłocznie odesłany nie później niż w terminie 14 dni do siedziby sklepu ul. Mysliborska 21, 03-185 Warszawa. Koszt przesyłki pokrywa Klient, a sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Zwracany towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym, niezniszczonym i nieużywanym, bez śladów transportu, bez dodatkowych naklejek (w szczególności towar musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony, a znaki akcyzy nie mogą być naruszone) .

4.) Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon, faktura) oraz dokładne dane Klienta z adresem i numerem konta bankowego, na które mają być zwrócone pieniądze.

5.) Zwrot wartości zamówienia nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru na podane konto bankowe. Negatywny wynik weryfikacji będzie sporządzony w formie pisemnej i przesłany Klientowi wraz z negatywnie zweryfikowanym towarem.

6.) Koszt odesłania negatywnie zweryfikowanego towaru ponosi Klient.

VI. Reklamacje:

1.) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

- niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

2.) W przypadku przesyłek kurierskich, Klient ma obowiązek sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie.

3.) Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody spisanego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Zaleca się dokładnie sprawdzenie ilości i stanu zakupionych lub dostarczonych produktów przed podpisaniem dokumentu odbioru. Podpis dokumentu odbioru stanowi akceptację zgodności zamówienia.

4.) W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny dostępny w sklepie towar.

5.) W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z zamówieniem, Klient powinien odesłać towar na poniższy adres:ul. Mysliborska 21, 03-185 Warszawa 10. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Reklamowany towar powinien być w stanie niezmienionym oraz powinien być kompletny. W przypadku uznania reklamacji, Klient niezwłocznie otrzyma zamawiany towar, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępny w sklepie towar.

6.)Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz dokładny opis reklamacji.

7.) Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

8.) Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

9.) Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne inne niż powstałe w trakcie transportu oraz inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

10.) Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów prezentowanych na zdjęciu na stronie internetowej sklepu, a dostarczonych zgodnie z zamówieniem, czyli opisem zamieszczonym na stronie internetowej. Opis produktu jest ważniejszy niż zdjęcia, gdyż zawsze zawiera aktualne informacje i ew. zmiany w wyglądzie towaru w stosunku do prezentowanych zdjęć.

VII. Ochrona danych osobowych:

1.) Dane osobowe podawane przez Klienta w czasie rejestracji praz podczas składania zamówienia są gromadzone przez firmę Arkadia Bogusław Pawlak na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych Klientów oraz do nieudostępniania stronom trzecim, nie uczestniczącym w procesie realizacji zamówienia luz realizacji wysyłki.

2.) Klient składając zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep swoich danych niezbędnych do celów realizacji zamówienia, reklamy, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sklep.

3.) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133/97, poz.883) każdy Klient korzystający z usług firmy Arkadia Bogusław Pawlak wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych, ma prawo do wglądu do tych danych, do ich zmiany bądź usunięcia z bazy.

VIII. Postanowienia końcowe:

1.) Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.

2.) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, nie będą rozpatrywane.

3.) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy kupna-sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4.) W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów.

5.) Niniejszy regulamin obowiązuje od 23.04.2014 r.